110. výročí školy

Historie měšťanské a základní školy ve Ždánicích se začala psát v roce 1913 a letos jsme si společně připomněli 110. výročí, kdy do jejích lavic zasedli první žáci.

Oslavám předcházel Projektový den, který se uskutečnil v pátek 29. září, a zapojili se do něj všichni žáci společně se svými vyučujícími. Jeho cílem bylo připravit školu na 25. října, kdy nás čekal Den otevřených dveří.
Žáci z I. stupně Projektový den zahájili besedou s bývalými žákyněmi naší školy, paní Jitkou Čapatou a Marií Wolfovou, a s paní učitelkou Anastázií Poláškovou. Nejdříve jim paní učitelka povyprávěla o vzhledu školy a tříd, jejich vybavení a pomůckách, které děti dříve používaly. Bývalé žákyně zavzpomínaly na přísnost tehdejších učitelů a na tělesné tresty, které vzbudily v dětech největší zájem. Také si vyzkoušely tělovýchovnou chvilku, kterou tehdy každý den začínala velká přestávka. Beseda byla doplněna ukázkami dobových fotografií a názornými předměty. Na závěr si děti zkusily psát perem namáčeným v inkoustu z kalamáře.

Páťáci výtvarně zpracovávali obě školní budovy a zapisovali si vzpomínky na školu zjištěné od svých rodičů a prarodičů. 6.A se zabývala formami a metodami výuky, školním vybavením a zvyklostmi spojenými se školní docházkou v minulosti a dnes. Zajímalo je, které věci se změnily a které naopak zůstaly stále stejné. V 6. B zpracovávali téma Co se psalo ve školní kronice aneb Co všechno naše škola zažila. Zápisy z kronik studovali v kontextu s historickými událostmi našeho národa. Sedmáci si vybrali Vesmír. Někteří malovali plakáty, jiní tvořili 3D model Sluneční soustavy a ostatní pracovali v dílnách na modelu naší školy.
V 8.A si dali za úkol porovnat vše, co se týkalo výuky dříve a dnes. Děti si prošly všechny kabinety a hledaly výukové pomůcky z dob minulých, které používali jejich rodiče a prarodiče. Našly opravdu pěkné kousky, které si vystavily v učebně výtvarné výchovy, Žáci z 8.B se zaměřili na významné mezníky v historii školy, pátrali, jak vznikl název Masarykova základní škola, a soustředili se na vedení školy. Zjistili, že ve vedoucí funkci působilo již 18 ředitelů, a o každém z nich zpracovali krátký medailonek. Devátá třída si vybrala významné osobnosti Ždánic. Každá skupinka si zvolila jednu osobnost, o které si předem zjistila základní informace. Ty přenesla do písemně-výtvarné podoby. Podařilo se jim dovědět se něco bližšího o Dr. Eduardu Seidlovi, o JUDr. Martinu Křížovi, o Antonínu Mendlovi. Dále je zaujal ministr národní obrany a československý politik František Machník, který dožil ve Ždánicích, či keramik Ladislav Znoj, jehož rod odtud pocházel. Nemohli opomenout ani obnovitele ždánických hodů Františka Chalabalu a zakladatele zdejšího muzea Jakuba Vrbase.

Ve středu 25. října se škola otevřela veřejnosti. Celý den se ve škole něco dělo. Proběhly ukázkové hodiny na I. a II. stupni, kde návštěvníci mohli vidět aktivity na interaktivní tabuli, kterou je vybavena každá naše učebna. Přišlo se podívat 105 rodičů a prarodičů nebo bývalých žáků. Dále byly k vidění ukázky prací a činnosti ve školní družině.

Velkou zajímavostí se stala práce s 3D tiskárnou a představení robotických stavebnic. Ve třídách byly promítány ukázky ze života školy. Na programu také byla odpolední prohlídka budov školy a výstava věnovaná historii školy. Ve vestibulu proběhla autogramiáda a prodej knih místního rodáka RNDr. Vladimíra Kotíka. Celý program zpestřila děvčata z kroužku cvičení pro dívky svými tanečními vystoupeními, hosté se také mohli zaposlouchat do sólových zpěvů a hry na hudební nástroje. Hojně navštěvovanou se stala i učebna chemie, kde pan učitel demonstroval zajímavé pokusy s vizuálními efekty.

Naše škola má skutečně bohatou historii, prošly jí stovky dětí, pracovaly zde desítky zaměstnanců. Každý z nich včetně nás současných jí vtiskl svůj otisk, svůj odkaz. A to mnohaleté úsilí je tedy současným obrazem toho, jak tato organizace vypadá nyní. Děkujeme všem hostům za účast a za vzpomínky na chvíle prožité v naší škole. Naše poděkování patří i firmě Primirest, která zajistila občerstvení. A v neposlední řadě děkujeme všem žákům a učitelům i provozním zaměstnancům, kteří se na přípravě oslav podíleli.

Mgr. Marcela Lungová

Nejnovější aktuality