MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah
Akce školního roku 2018/2019
Mikulášská obchůzka
Součástí adventu je i mikulášská tradice, která ožívá v podvečer z 5. na 6. prosince. Ve škole žáky navštívila nebeská družina spolu s pekelnou už dopoledne. Na 1. stupni souběžně probíhala výuka v čertí škole.  Mikuláše v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem doprovázeli dva andělé a dva čerti. V jednotlivých třídách Mikuláš s dětmi zhodnotil, jak pilně pracují, učí se a poslouchají své vyučující.  Andělé potom roznesli perníky a čerti se postarali o symbolické „trestání" zlobivějších dětí.
    Lenka Kopřivová
Beseda k moderním dějinám
Každý listopad si ve škole připomínáme některé události z moderních československých dějin. 23. listopadu letošního roku se žáci 7., 8. a 9. ročníku sešli v gymnastickém sálu při projekci dokumentárního filmu Moc má jméno šibenice.
  Jeho autor Jiří Šindar je scénárista a režisér, který se podílel na mnoha dokumentárních filmech známých z televize. Natočil například cyklus o poutních místech v našich zemích a ve své tvorbě se věnuje také komplikovaným obdobím poválečné historie Československa.
   Žákům naší školy připravil projekci dokumentu zabývajícího se stinnými stránkami kolektivizace na přelomu 40. a 50. let. Film popsal, jak StB využívala sítě nastrčených osob, které se na venkově představovaly jako agenti ze západu nebo odpůrci režimu chystající převrat. Tyto nastrčené osoby sbíraly informace a vytvářely skupiny spolupracovníků, s jejichž pomocí prováděly sabotáže a shromažďovaly zbraně. Při své činnosti využívali pohostinnosti venkovských rodin a svými protistátními činy je s sebou strhli do velkých  problémů. Mnozí z nich byli odsouzeni v následujících procesech.
 Jeden z příběhů zmíněných v dokumentu se odehrál v okolí Hodonína. Ve druhém příběhu, který se týkal činnosti skupiny BOZ 38, jsme se dostali do Archlebova. Žáci se také seznámili s tragédií, která se odehrála v Babicích na Třebíčsku.
  Po promítnutí dokumentu proběhla beseda, při níž J. Šindar ochotně odpověděl na otázky žáků. Děti se ptaly na téma kolektivizace, ale zajímala je i práce filmaře. Pan Šindar v závěru besedy upozornil na obtížné hodnocení historie dnešníma očima i na problémy spojené s prací badatele a historika.
    Mgr. Eva Freiwaldová
Dějepisná exkurze
   K oblíbeným metodám zpestření, doplnění a obohacení výuky patří různé exkurze a poznávací výlety. Z tohoto důvodu se uskutečnila i dějepisná exkurze, kterou jsme uspořádali pro žáky 9. ročníku a zájemce ze 7. B. Jedno čtvrteční říjnové odpoledne jsme strávili v Třebíči, městě památek, které jsou zapsány v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
   Nejprve naše kroky směřovaly do románsko-gotické baziliky sv. Prokopa, stavby vybudované ve 13. století jako součást benediktinského kláštera. O tom, že tento kostel patří ke skvostům evropského středověkého stavitelství, nás na první pohled přesvědčil honosný vstupní portál, na jehož výzdobě byla patrná inspirace Starým zákonem. Během komentované prohlídky jsme zhlédli interiéry baziliky a také sestoupili do krypty, která byla postavena jako pohřebiště pro mnichy kláštera a která patří k nejcennějším částem baziliky. Její strop podpírá 50 sloupů, z nichž každý má originálně zdobenou hlavici. Nejvíce jsme však obdivovali nádherné původní fresky v opatské kapli. Tyto nástěnné malby jsou druhé nejstarší na Moravě a prý dříve zdobily celý interiér baziliky.
   Jen pár metrů od této křesťanské dominanty Třebíče se nachází téměř neporušená židovská čtvrť se svými typickými úzkými uličkami. Židé žili v Třebíči už od 14. století a v době nejhustějšího osídlení se zde tísnilo přes 1 200 obyvatel (60%  všech Třebíčanů). Dnes tuto čtvrť tvoří soubor 123 dochovaných domů, které doplňují objekty radnice, rabinátu, chudobince, nemocnice a školy. My jsme navštívili dům Seligmanna Bauera, který je upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období. Nahlédli jsme do hokynářství, ložnice a kuchyně a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života obyčejné židovské rodiny. Součástí prohlídky byla také přilehlá Zadní synagoga ze 17. století.
   Exkurzi jsme zakončili návštěvou židovského hřbitova, který se řadí k největším židovským pohřebištím v naší zemi, svou rozlohou je srovnatelný pouze s židovským hřbitovem v Praze. Nachází se zde přibližně 11 000 hrobů a téměř 3 000 kamenných náhrobků, přičemž nejstarší pochází z roku 1625. Za zmínku jistě stojí, že židovské ghetto spolu se hřbitovem jsou mimo Jeruzaléma jediné židovské památky, které se dostaly pod ochranu UNESCO. Oficiálním důvodem zápisu do seznamu UNESCO byla mírová koexistence křesťanské a židovské kultury.
   Exkurze se vydařila, počasí nám přálo, vše vyšlo podle plánu. Co si více přát? Snad jen to, aby chuť poznávat, cestovat, rozšiřovat si obzory zvítězila nad virtuálním světem z mobilů a tabletů.
    Mgr. Bohumila Halačková
Kulinářský den v 7. ročníku
V rámci pracovních činností se 18. října uskutečnil kurz vaření a stolování s šéfkuchařem, panem Arnoštem Urbanem, který má zkušenosti s provozováním restaurace v Brně. Dosáhl mnoha vynikajících úspěchů v čínské a italské kuchyni.  Žáci 7. B si pod jeho odborným vedením připravili oblíbené kung- pao, žáci 7. A  s jeho pomocí zvládli výtečné hamburgry.  Během vaření měli žáci možnost dovědět se mnoho zajímavostí z oblasti gastronomie,  mistr připomenul zásady správného stolování a prozradil  i několik kuchařských vychytávek a  triků z profesionální kuchyně. Všem žákům se tento minikurz vaření velmi líbil, poděkování patří panu Urbanovi a p. učiteli Neužilovi za zorganizování akce.
    Lenka Kopřivová
Přírodovědný klokan
Ve středu 10. října se někteří žáci z osmého a devátého ročníku připojili k celorepublikové soutěži Přírodovědný klokan. Řešili 24 otázek z biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky. Soutěžící vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.  Výsledky našich žáků  porovná a zpracuje organizátor soutěže- přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěže se každoročně účastní větší a větší počet řešitelů, jejím smyslem je zatraktivnit žákům nepříliš oblíbené přírodovědné předměty.  Z našich žáků dosáhli nejlepšího výsledku Zuzana Poláčková a Mikuláš Prygl.
   Lenka Kopřivová
Exkurze deváťáků do Hodonína
Již tradičně společně se žáky 9. ročníku navštěvujeme Veletrh vzdělávání, který jim má pomoci ve snazším rozhodování v oblasti profesní orientace. Na stáncích umístěných v areálu kulturního domu se prezentují střední školy a odborná učiliště z Jihomoravského kraje. Každý návštěvník zde může získat informace o podmínkách přijetí, o náplni výuky a budoucím uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Zájemci také mohou obdržet propagační materiály nebo si prohlédnout ukázky prací studentů.
Letošní exkurzi jsme spojili s prohlídkou Muzea naftového dobývání a geologie, které je jediné svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Muzeum představuje expozici naftového podnikání v Čechách a na Slovensku. Zde si žáci vyslechli odborný výklad, prohlédli si fotografie, ale také nástroje a menší stroje potřebné k dobývání a zpracování černého zlata.
   Mgr. Marcela Lungová
Cyklovýlet do okolí Ždánic
Ve středu 12. září po obědě se za krásného letního počasí vydalo 19 žáků z osmého a devátého ročníku na cyklistický výlet do okolí Ždánic. Start byl naplánovaný u naší školy. Trasa vedla polní cestou přes Dubový vrch směrem k Archlebovu, kolem Andělíčka na ekofarmu Jalový dvůr, kde jsme se občerstvili a odpočinuli, zpět před školu. Díky výborné ukázněnosti všech zúčastněných se podařilo bez problémů zdolat i trošku "adrenalinové" přejezdy a v pořádku se po 30 km šlapání vrátit domů. Poděkování patří panu uč. Neužilovi za zorganizování výletu a p. učitelkám Horňákové a Netopilové za čas, který žákům věnovaly. Žákům i pedagogům se sportovně prožité odpoledne líbilo a všichni se těší na jarní cyklotoulky na Ždánicku.     
   Lenka Kopřivová
Opět zasedli do školních lavic
V pondělí 3. září jsme po dvouměsíčních prázdninách zahájili slavnostním shromážděním na KD nový školní rok 2018 / 2019 . Všichni pozvaní hosté – ředitel školy, Mgr. František Markus, starosta města, MUDr. Vladimír Okáč, ředitel ZUŠ, Mgr. Miroslav Procházka a paní Naděžda Baldíková  pozdravili žáky naší školy, pedagogy  i přítomné rodiče.  Všem žákům hosté  popřáli  mnoho  trpělivosti, úspěchů a pěkných známek.  Poprvé zazněla jména  21  prvňáčků, které si převzala na starost paní učitelka Věra Maříková. Děvčata z 9. ročníku předala nejmladším žákům kytku, hosté pak tašku dárků, které věnovalo Město Ždánice, MZŠ Ždánice a paní vychovatelky ze školní družiny.  Po úvodním shromáždění se  žáci spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde ještě doladili všechny potřebné organizační náležitosti.
Školní rok už běží naplno a já přeji všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, ale také rodičům, ať je tento rok pro všechny rokem pohodovým a bezproblémovým.
   Lenka Kopřivová
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky