MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah
Akce školního roku 2018/2019
Slavnostní ukončení školního roku
V pátek 28. června jsme slavnostně zakončili školní rok. Brzy ráno se do sborovny přišli rozloučit se všemi vyučujícími i  provozními pracovníky žáci z devátých tříd. Ve svém projevu poděkovali za trpělivost, práci a ochotu, kterou jim všichni po devět let školní docházky věnovali, předali kytky a dort. Poté se třídní učitelé vydali za svými žáky předat vysvědčení a na devět hodin se všichni přesunuli na kulturní dům. Slavnostního dopoledne se zúčastnili hosté- ředitel školy Mgr. F. Markus, starosta města MUDr V. Okáč, ředitel ZUŠ Mgr. M. Procházka a paní Naděžda Baldíková. Všichni ve svých projevech popřáli žákům krásné slunečné prázdniny a pedagogům dlouhou zaslouženou dovolenou. Po projevech následovalo knižní ocenění nejlepších žáků a předání pamětních listů vycházejícím žákům školy. Žáci, kteří uspěli v soutěžích a reprezentovali školu, byli ještě pozváni k panu starostovi. Ostatní  utíkali domů vstříc letním prázdninám.     
    Lenka Kopřivová
Kyberšikana – nový problém ve společnosti
    Důležitým dokumentem školy, který je nutno na začátku každého školního roku vytvořit, je preventivní program (tzv. Školní preventivní strategie). Týká se prevence všech rizikových projevů chování, jež se mohou ve škole vyskytnout.
    V letošním školním roce jsme jako prioritu preventivního působení na žáky zvolili problematiku kyberšikany. Tímto pojmem se označují různé formy šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.
    Kyberšikana, nový druh šikany, se objevuje stále častěji a má velký dopad na psychiku (nejen) dětí, protože je neviditelná, neomezená v čase a často anonymní. Tento celospolečenský problém nelze podceňovat. Proto všichni učitelé prošli školením s názvem Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování, pro žáky 6. – 9. ročníku je připravena tematicky zaměřená beseda a pro rodiče byla uspořádána přednáška o kyberkriminalitě. Vedli ji podplukovník Mgr. Martin Rybka a kapitán Mgr. Jan Glückselig ze Vzdělávacího střediska Policie České republiky. Všechny přítomné určitě šokovaly příběhy z praxe a překvapila alarmující čísla statistik - 40% českých dětí je ochotno jít na schůzku s někým neznámým z internetu a více než třetina dětí nesděluje rodičům ani učitelům, že je obětí šikany. My dospělí často nevíme, s kým děti na sociálních sítích komunikují, možná ani netušíme, jaká nebezpečí jim hrozí, protože se sami v této oblasti nevyznáme. Zároveň si uvědomujeme, že technické vymoženosti k životu patří, že se dnes bez nich neobejdeme a dětem nemůžeme počítače, tablety a mobily zakázat. Je tedy nějaká cesta z této zapeklité situace? Co můžeme dělat pro naše děti? Zajímat se, mluvit s nimi, vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, naučit je pohybovat se ve virtuálním světě a chránit si svou identitu. A hlavně se dětem věnovat a nabídnout jim různorodé možnosti trávení volného času.
    Mgr. Bohumila Halačková
Přírodopisný kroužek
Náš kroužek již doběhl do cíle. Poslední setkání se uskutečnilo v úterý 28. května. Pracovní náplň a fotografie z jednotlivých hodin viz níže.
28. května – Beseda v knihovně – 7 divů světa
14. května – Přírodovědné hry a pokusy – nehořlavý kapesník, nehořlavý cukr, výroba sopky, kolik smyslů má člověk?,..
30. dubna – Den Země – zpracování materiálů z terénního cvičení z hodin přírodopisu, tvorba herbáře, tvorba prezentace
2. dubna – Význam chovu ovcí v kulturní krajině Ždánic – exkurze u pana Valenty
Den Země v MZŠ Ždánice
    Den Země se vztahuje k datu 22. 4. a je zaměřen na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. Z mého pohledu je Den Země velice významným dnem jak pro jednotlivého člověka, tak pro celé národy, potažmo pro celou společnost žijící na naší výjimečné planetě Zemi. Vím, že vztah lidí k našemu společnému domovu se jedním dnem příliš nezmění, ale buďme za něj rádi a doufejme, že každé připomenutí, jak bychom se měli k přírodě a životnímu prostředí chovat, padne na úrodnou půdu.
    I my ve Ždánicích si každoročně tento den připomínáme. Pokaždé volíme trochu jinou formou, jelikož se snažíme žáky opravdu zaujmout. Zapálení a zaujetí pro věc lze pak dobře využít k dosažení společného cíle - žít pospolu na čisté a úžasné planetě Zemi. Trochu nás lekají zprávy o tom, že planeta Země je schopna normální existence do poloviny srpna a zbývající měsíce prý již lidstvo bude žít na dluh. Ale úvěry v životním prostředí? Ty snad patří do bankovnictví.
    Náš letošní Den Země se připravoval – nepřipravoval, spíše vše vznikalo spontánně a přirozenou cestou, trochu to připomínalo koloběh v přírodě. Před rokem jsem navštívil premiéru prvního celovečerního dokumentárního filmu o české přírodě – PLANETA ČESKO. Tento film měl již premiéru i v České televizi, a to 3. ledna 2019 na ČT2. Bystří pozorovatelé mohli název filmu zaznamenat i na nominacích na Českého lva v kategorii dokumentárních filmů. Lva nakonec nezískal, ale i nominace hovoří o jeho velké kvalitě. A nápad byl na světě. Ten film by měly naše děti vidět. Třeba je zaujme, že nejsou jen lvi a sloni v Africe, ale že divočina je hned u nás za humny. Přednesl jsem nápad vedení školy a to bylo tomuto pojetí letošního Dne Země nakloněno. První myšlenkou byla projekce filmu s následnou besedou s autory, které se nám podařilo získat k návštěvě Ždánic – s režisérem filmu Marianem Polákem a producentem filmu Radimem Procházkou. Po zhlédnutí filmu a besedě s autory bude následovat vlastní bádání žáků kolem naší školy a hledání „divočiny“.
Nápad se stal realitou, celou akci se podařilo zorganizovat na pátek 26. 4. Do projektového dne se zapojila celá škola. Stanovil se přesný harmonogram. První stupeň zhlédne film a zpracuje k němu pracovní list. Druhý stupeň bude mít úkol poněkud složitější. Šestý až osmý ročník dostane zadané přírodovědné tematické okruhy, které bude moci uchopit dle vlastního pohledu a zájmu. Devátý ročník vše zaštítí z hlediska předmětu Mediální výchova – představení hostů, zpracovaná biografie, moderování.
    Ani v přírodě nejde vše podle představ nás lidí, jednou prší, podruhé je dlouho sucho, to moc dobře známe. Tak i náš přesně naplánovaný program doznal malých změn. Týkaly se tématu pro 8. ročník. Bylo nám nabídnuto něco, co se neodmítá, a sice návštěva Vojenského lesa v lokalitě Bílý Vlk s tím, že se můžeme podílet na obnově lesa a pomoci s výsadbou. Stalo se tak 16. dubna a vše vyšlo bezvadně. Byl úžasně slunný den a příjemné počasí. Do vzdálenější lokality jsme museli přejet na kolech pod vedením pánů učitelů Vratislav Lysoňka a Radka Neužila. Cesta uběhla velice rychle. Čekala nás krásná nová chata, v níž nás uvítali naši průvodci lesní tematikou, pan Ing. Tomáš Sekanina a pan Jaroslav Vytopil. Ihned po zaparkování kol dorazil náš doprovodný automobil řízený panem školníkem. Na naše výkony se přijel podívat i pan ředitel spolu s třídní učitelkou 8. třídy Marcelou Lungovou. Po krátkém přesunu na mýtinu, která musela být pokácena z důvodu napadení kůrovcem, jsme se vrhli na splnění našeho úkolu. Šlo to dobře, protože nám bylo vše výborně vysvětleno a názorně předvedeno. Poté už to bylo na nás. Za 1h 15 min jsme zasadili 107 smrků a 27 buků obalovaných, 50 buků, 50 borovic a 50 smrků prostokořených. Zasázená rozloha činila 4,5 aru.
    Doprovodné vozidlo odvezlo několik sazenic k nám do školy, abychom je mohli v den projektu zasadit v areálu školy. Vše jsme podrobně dokumentovali prostřednictvím fotografa. Už teď se těšíme, jak nám stromy porostou. Po zasloužené práci jsme usedli u rozdělaného ohně u chaty a posilnili se opečenými špekáčky. Moc jsme poděkovali hajným za jejich ochotu. Byli jsme velice mile překvapeni, kolik a v jaké kvalitě jsme toho zvládli. Před návštěvou lesa se nám moc nevěřilo a dokonce proběhly i nějaké sázky, ale výše uvedená čísla hovoří jasně.
    Další fází našeho Dne Země byl pátek 26. 4. Nejprve proběhla projekce filmu Planeta Česko pro první stupeň, následovala krátká beseda s hostem Radimem Procházkou. Bohužel dorazil sám, ale o to se nám více věnoval. Děti z prvního stupně byly velice kontaktní a spontánní a na dotaz, kdo by v budoucnu chtěl točit film, se bleskurychle zvedla spousta rukou žáků. Poté byl host představen druhému stupni a vlastní film byl uveden žáky devátého ročníku, kteří představili v krátké prezentaci důležité osoby, které se podílely na tomto dokumentárním filmu, který pak zhlédl druhý stupeň. Po skončení filmu následoval dlouhý potlesk. Ihned po závěrečných titulcích byla položena spousta zajímavých dotazů ze strany žáků, na které jim pan Radim Procházka s radostí a humorem jemu vlastním vždy odpověděl.
    Pokračování tohoto zajímavého dne bylo tzv. terénní cvičení. Žáci pod vedením svých třídních učitelů vyrazili do blízkého okolí školy, kde měli za úkol v návaznosti na zhlédnutý film hledat „divokou přírodu“. Žáci 6. třídy fotografovali bezobratlé živočichy, 7. A sbírala a také fotografovala kvetoucí byliny, 7. B dřeviny, 8. třída sázela stromky v areálu školy a žáci 9. ročníku pozorovali a kontrolovali činnost ostatních dětí. Výstupem tohoto projektového dne bude elektronická prezentace nalezených organizmů, kterou si žáci připraví v hodinách přírodopisu. Žáci 9. ročníku vytvoří reportáž a zároveň budou moderátory při závěrečném představení zpracovaných prezentací, jež plánujeme v první polovině května.
    Hlavním cílem tohoto projektového dne bylo prohloubit přírodovědné a ekologické znalosti žáků a přivést je k uvědomění si závislosti člověka na přírodě a nekonečného propojení koloběhu života. Žáci pracovali ve skupinách a hravou formou si rozvíjeli klíčové kompetence. Celá akce se vydařila – počasí nám přálo, žáci úkoly plnili se zájmem a pro každého z nás to bylo příjemně strávené dopoledne.
Školní akademie
Je všeobecně známo, že měsíc květen je měsíc lásky, jara a kvetoucích stromů. U nás ve škole je také neodmyslitelně spojen se Školní akademií. Stejně tak jako je květen barevný a pestrý, byl opět pestrý a rozmanitý i letošní ročník, již 28. v řadě. Vymýšlet nová a zajímavá čísla je čím dál tím těžší, a proto patří velké dík všem zúčastněným za to, že se opět bylo na co dívat.
Jako už tradičně byla premiéra celé akce v pátek 17. 5. dopoledne pro ty nejkritičtější diváky, pro žáky naší školy. Nutno říci, že vše postupovalo jako na drátkách, čísla sklízela velký potlesk, který hřál u srdce aktéry a dával jim pocit zadostiučinění za čas strávený nacvičováním a připravováním svých vystoupení. Druhé vystoupení bylo zahájeno v podvečer v 19 hodin a bylo určeno především pro všechny rodinné příslušníky.
Obě představení uvedl pan ředitel svým krátkým proslovem, následně předal slovo letošním moderátorům, Jindřichu Poláčkovi a Mikuláši Pryglovi, kteří všechny mile přivítali a postupně uváděli jednotlivá čísla svých spolužáků z prvního i druhého stupně. Kdo si myslel, že letos se moderování obejde bez děvčat, byl na omylu, neboť v průběhu vystupování se k nim připojila ještě Klára Kouřilová, která dotvořila moderátorský trojlístek.
Naši žáci z prvního stupně se letos rozhodli pro tanec. Mohli jsme se tak díky nim rozhýbat v rytmu veselých not a také barev. Postupně se prostřídali jako španělští tanečníci, klauni, indiáni, kovbojové nebo s pohybovou skladbou na moderní hudbu. Že tance není nikdy dost, nám předvedly také děti ze školní družiny, děvčata ze 7. a 8. ročníku nebo Taneční kroužek.  Do světa pohádek nás svou scénkou zavedla 5. třída ukázkou ze seriálu Mazalové. Jak nesnadný byl přestup z „národky“ na „měšťanku“ řekli a zazpívali žáci 6. třídy. Zúčastnili jsme se také volby osobnosti světa v podání žáků 7. B a finále soutěže Star Dance, kterou měli v režii žáci 7. A. Chlapci z 8. třídy pobavili scénkou z filmu Obecná škola, 9. B se retrospektivně ohlédla za svou školní docházkou a 9. A se zaměřila na tance křížem krážem celým světem. Všechna čísla byla i letos proložena zpěvem v podání Elišky Horehleďové, Kláry Kouřilové, Denisy Novákové a Elišky Rosotové, která se při jednom z vystoupení dokonce doprovázela na klavír.
Co dodat závěrem? Všem zúčastněným, i těm, které nebylo z hlediště vidět a v neposlední řadě i vám, divákům patří velké díky, bez nikoho z nás by to nemohlo fungovat. Letošní ročník je úspěšně za námi a spousta dalších před námi, proto se budeme těšit na ty další, opět originální a nezaměnitelné Školní akademie.
    Mgr. Libuše Hrdá
V úterý dne 21. května 2019 se vybraní žáci 3-tích a 4. ročníku zúčastnili v Bučovicích na ZŠ 710 Turnaje ve vybíjené. I když jsme z šesti přítomných družstev skončili poslední, řídili jsme se heslem: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se."  Snaha a radost z pohybu zpestřili naše běžné úterní vyučování. Družstvo ze Ždánic bylo jedno z nejdisciplinovanějších a velká pochvala tak patří všem dětem.
    Mgr. Vítězslava Dlouhá
Budoucí prvňáci přišli k zápisu
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhl v sobotu 6. dubna 2019. Dostavilo se 26 předškoláků ze Ždánic, Lovčic, Archlebova a Ostrovánek v doprovodu svých rodičů, sourozenců i prarodičů. Během zápisu děti vyplnily pracovní list s jarní tematikou, namalovaly obrázek a vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli, paní učitelky se chlapců a děvčat ptaly, zda umí poznávat barvy, geometrické tvary, číslice nebo písmenka. Při všech aktivitách si paní učitelky všímaly, jaká je u předškoláků výslovnost a jak dokáží komunikovat. Budoucí školáci byli šikovní, většina brala své první nahlédnutí do tříd s úsměvem. Domů si odnášeli jako památku k zápisu spousty dárečků a pamětní list.
    Lenka Kopřivová  
Matematický klokan
V pátek 22. března se konala na všech základních školách v republice soutěž Matematický klokan. Soutěžilo se v kategoriích Cvrček- 2. a 3. třída, Klokánek – 4.a 5. třída, Benjamín- 6. a 7. třída, Kadet – 8. a 9. třída. Do soutěže se na naší škole zapojilo 99 počtářů, kteří řešili různě obtížné úkoly hodnocené za 3, 4 nebo 5 bodů.
V kategorii Cvrček zvítězila A. Rybková, v kategorii Klokánek O. Šušota a v kategorii Kadet T. Škrhák. Vítězům gratulujeme k získaným bodům.      
    Lenka Kopřivová
Lyžařský kurz sedmáků
V neděli 17. března se 29 sedmáků vydalo za lyžováním do Rychlebských hor. Asi po tříhodinové cestě jsme se konečně ocitli ve Velkém Vrbně, kde nás přivítalo pěkné slunné počasí. Zde jsme přeskládali na rolbu naše nemalá zavazadla, lyže a běžky a svižným tempem jsme vyrazili vstříc chatě Paprsek. Po krátkém odpočinku následovalo rozřazení do družstev a první lekce výuky na sjezdových lyžích. Lyžaři pilovali svůj styl, ti, pro které to byl první kontakt s lyžemi a sjezdovkou, dělali velké pokroky hned po prvním dni. Brzy byli všichni na svahu i na lanovce jako doma. Kromě výuky jízdy na sjezdových lyžích žáci zdatně zvládli i základy na běžkách. K bezproblémovému průběhu kurzu samozřejmě přispěla každé ráno pěkně urolbovaná sjezdovka, které patřila téměř jenom nám, nadšení žáků a celková pohoda všech zúčastněných.  Po většinu týdne nás na kopci doprovázela slunná modrá obloha a my jsme se úspěšně bez úrazů projezdili až k poslednímu bodu sportovního programu, což byly dva závody- slalom a běžecké závody. Všichni účastníci kurzu závod brali vážně a bojovali o co nejlepší umístění.
 Nezaháleli jsme ani večer. Film, přednáška, aktivity, soutěže a diskotéka - to vše přispělo ke stmelení kolektivu. Na závěr pobytu si žáci užili společenský večer pokračováním tradiční soutěže „Paprsek hledá talent“. V souboji se žáky z partnerské školy Mokrá - Horákov naši opět obhájili prvenství. Letošní LVK se všem líbil a obohatil nás o hodně zkušeností a zážitků. Poděkování patří panu učiteli Neužilovi, paní učitelce Netopilové a jejímu manželovi Vladimíru Netopilovi za nezištnou pomoc a organizaci celé této akce.
    Lenka Kopřivová
Akce školního roku - Přírodopisný kroužek
8. ledna - Příprava na praktickou část školního kola Biologické olympiády – určování přírodnin, příprava na teoretickou část BiO – téma Příjem a výdej látek v organismu.
22. ledna – Školní kolo Biologické olympiády – teoretická + praktická část.
5. února – Ptáci na krmítku – druhy a jejich charakteristické znaky, určování a poznávání druhů. Tvorba plakátu.
19. února – Ptáci na krmítku – určování a poznávání druhů, dokončení plakátu.
5. března – Návštěva Vrbasova muzea ve Ždánicích – přírodopisná expozice – geologie a živočichové našeho regionu.
19. března - Živočichové našeho regionu - dokončení pracovních listů z muzea. Poznáváme přírodu světa - zábavná stolní hra.
Recitační soutěž na 2. stupni
Na 1. stupeň hned navázali 26. února i žáci druhého stupně. Zde se  školního kola recitační soutěže zúčastnilo 20 dětí ze 6. až 9. ročníku. Většina soutěžících si připravila ukázku ze současné prózy, jen v malém počtu zazněla poezie. Porota neměla snadné rozhodování, výkony všech byly na vysoké úrovni. Nakonec se dohodla na tomto pořadí:
V kategorii šestých a sedmých tříd:  
1. místo: Dominik Bowers
2. místo: Ágnes Bednaříková
3. místo: Samuel Hanzlík
V kategorii osmých a devátých tříd:
1. místo: Eliška Hrabcová
2. místo: Klára Kouřilová
3. místo: Mikuláš Prygl.
Vítězové z každé kategorie postupují do okresního kola soutěže do Hodonína, kde budou reprezentovat naši školu.
    Lenka Kopřivová
Soutěž mladých recitátorů v MZŠ Ždánice
Jako každým rokem tak i letos proběhlo u nás ve škole školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci 1. – 5. ročníku, kteří byli vybráni svými vyučujícími na základě výborného přednesu v jednotlivých třídách.
Sešlo se celkem 37 mladých účinkujících, aby předvedli a ukázali svoje vystoupení v podobě básně nebo prózy, které si připravili se svými vyučujícími.

Jak nakonec soutěž dopadla?
1. kategorie - 1. třídy - 1. místo Hana Baldíková
2. místo Mia Bajerová
3. místo Katka Kanová
2. kategorie - 2. a 3. třídy - 1. místo Agáta Světlíková
2. místo Michal Šubert
3. místo Michal Krmíček
3. kategorie - 4. a 5. třídy - 1. místo Hana Marečková
2. místo Lilly Strýčková
3. místo Tomáš Frnka

Všem děkujeme za pěkné recitace !!
Vítězové z 2. a 3. kategorie Agáta Světlíková a Hana Marečková postupují do okresního kola, které proběhne v březnu v Hodoníně. Postupujícím přejeme hodně úspěchů!
    Za 1.stupeň MZŠ Mgr. Pavlína Netopilová
Naši žáci vystoupili na Společenském plese
Společenský ples města a Masarykovy základní školy zaplnil sál kulturního domu do posledního místečka. Velký podíl na tom měli právě žáci školy. Letos zde vystoupili se dvěma skladbami polonézy.
Po zahájení plesu panem starostou se za tónů moderní hudby předvedlo osmnáct párů malých princezen a mladých tanečníků ze třetí a čtvrté třídy s pěkně secvičenou skladbou. Na parketě si užili desetiminutovou slávu za hodiny dřiny strávené v tělocvičně, sladkou odměnou jim byl i bouřlivý potlesk přítomných hostů. Krátce po osmé hodině se s precizně secvičenou polonézou v profesionální choreografii ukázali i nejstarší žáci školy, tentokrát na klasickou hudbu. Také těmto tanečníkům právem patřil obrovský aplaus.
  Ke každému plesu patří i tombola. Přes 800 losů bylo velmi rychle rozprodáno
a další štěstí se na vyvolené usmálo při půlnočním slosování vstupenek o 7 hlavních výher.  Poděkování patří všem firmám, institucím a rodičům, kteří ceny věnovali. Výtěžek putoval do pokladny SRPŠ na mimoškolní aktivity dětí.
   Velké poděkování patří paním učitelkám – Michaele  Slivkové, Pavlíně Netopilové, Lence Procházkové a Dagmar Selucké za vzornou tříměsíční přípravu obou vystoupení, všem 68 tanečníkům za nácvik, ochotu a pěknou reprezentaci školy, jejich rodičům za spolupráci při zajištění krásných společenských šatů.
    Lenka Kopřivová
Vánoční koncert
Vánoční koncert pro naši školu pořádá ZUŠ už řadu let a stal se v poslední školní den před Vánocemi už tradicí. Přesto je pokaždé jiný a má své neopakovatelné kouzlo. Diváci se mohli zaposlouchat do tónů vánočních písní, klasických i moderních skladeb. Koncert byl velmi rozmanitý, zhlédli jsme vystoupení jednotlivců i souborů -flétnového, kytarového, klarinetového, houslového, nechyběl ani pěvecký sbor a cimbálová muzika. Zpěv a hudba má velkou moc, navodila u všech přítomných spontánní předvánoční náladu, se kterou se žáci i dospělí rozešli na očekávané zimní prázdniny.
Poděkování patří učitelům ZUŠ a jejich žákům, kteří nám koncert pečlivě připravili.
    Lenka Kopřivová
Přírodopisný kroužek
Tento školní rok je pro žáky naší školy – pro 5. - 9. ročník - otevřen Přírodopisný kroužek, a to pod vedením paní učitelky Kožuské. Probíhá v jazykové učebně vedle kabinetu přírodopisu v úterý 1x za 14 dní, vždy v době od 13:30 do 15:00.
V kroužku nás čekají pokusy, mikroskopování, přírodopisné hry a soutěže, ale také praktické práce na školním pozemku, různé exkurze, výšlapy do přírody a mnoho dalšího. Činnosti se budou střídat, jednou budou na programu rostliny, jindy živočichové. Budeme si povídat také o nerostech a horninách. Zkrátka to bude zábava, při které se dozvíme a naučíme mnoho nových věcí. Pracovní náplň a fotografie z jednotlivých hodin viz níže.
11. prosince – Návštěva knihovny – beseda na téma Svět (des)informací
27. listopadu – Mikroskopické pozorování mechorostů, řas a lišejníků. Ptáci – poznávání druhů (práce na PC). Soutěž na téma pěvci ČR.
13. listopadu – Exkurze do Hipocentra v Koryčanech. Výukový program Koně – plemena, etologie, chody,..
30. října – podzimní prázdniny
16. října – Poznávání mechorostů. Tvorba mechária.
2. října – Rovnokřídlý hmyz. Vycházka do parku – poznávání dřevin a mechorostů.
18. září – Poučení o bezpečnosti. Mikroskopické pozorování vývojových stádií komára pisklavého. Poznávání hmyzu – soutěž. Práce na školní zahradě – jezírko.
Mikulášská obchůzka
Součástí adventu je i mikulášská tradice, která ožívá v podvečer z 5. na 6. prosince. Ve škole žáky navštívila nebeská družina spolu s pekelnou už dopoledne. Na 1. stupni souběžně probíhala výuka v čertí škole.  Mikuláše v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem doprovázeli dva andělé a dva čerti. V jednotlivých třídách Mikuláš s dětmi zhodnotil, jak pilně pracují, učí se a poslouchají své vyučující.  Andělé potom roznesli perníky a čerti se postarali o symbolické „trestání" zlobivějších dětí.
    Lenka Kopřivová
Beseda k moderním dějinám
Každý listopad si ve škole připomínáme některé události z moderních československých dějin. 23. listopadu letošního roku se žáci 7., 8. a 9. ročníku sešli v gymnastickém sálu při projekci dokumentárního filmu Moc má jméno šibenice.
  Jeho autor Jiří Šindar je scénárista a režisér, který se podílel na mnoha dokumentárních filmech známých z televize. Natočil například cyklus o poutních místech v našich zemích a ve své tvorbě se věnuje také komplikovaným obdobím poválečné historie Československa.
   Žákům naší školy připravil projekci dokumentu zabývajícího se stinnými stránkami kolektivizace na přelomu 40. a 50. let. Film popsal, jak StB využívala sítě nastrčených osob, které se na venkově představovaly jako agenti ze západu nebo odpůrci režimu chystající převrat. Tyto nastrčené osoby sbíraly informace a vytvářely skupiny spolupracovníků, s jejichž pomocí prováděly sabotáže a shromažďovaly zbraně. Při své činnosti využívali pohostinnosti venkovských rodin a svými protistátními činy je s sebou strhli do velkých  problémů. Mnozí z nich byli odsouzeni v následujících procesech.
 Jeden z příběhů zmíněných v dokumentu se odehrál v okolí Hodonína. Ve druhém příběhu, který se týkal činnosti skupiny BOZ 38, jsme se dostali do Archlebova. Žáci se také seznámili s tragédií, která se odehrála v Babicích na Třebíčsku.
  Po promítnutí dokumentu proběhla beseda, při níž J. Šindar ochotně odpověděl na otázky žáků. Děti se ptaly na téma kolektivizace, ale zajímala je i práce filmaře. Pan Šindar v závěru besedy upozornil na obtížné hodnocení historie dnešníma očima i na problémy spojené s prací badatele a historika.
    Mgr. Eva Freiwaldová
Dějepisná exkurze
   K oblíbeným metodám zpestření, doplnění a obohacení výuky patří různé exkurze a poznávací výlety. Z tohoto důvodu se uskutečnila i dějepisná exkurze, kterou jsme uspořádali pro žáky 9. ročníku a zájemce ze 7. B. Jedno čtvrteční říjnové odpoledne jsme strávili v Třebíči, městě památek, které jsou zapsány v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
   Nejprve naše kroky směřovaly do románsko-gotické baziliky sv. Prokopa, stavby vybudované ve 13. století jako součást benediktinského kláštera. O tom, že tento kostel patří ke skvostům evropského středověkého stavitelství, nás na první pohled přesvědčil honosný vstupní portál, na jehož výzdobě byla patrná inspirace Starým zákonem. Během komentované prohlídky jsme zhlédli interiéry baziliky a také sestoupili do krypty, která byla postavena jako pohřebiště pro mnichy kláštera a která patří k nejcennějším částem baziliky. Její strop podpírá 50 sloupů, z nichž každý má originálně zdobenou hlavici. Nejvíce jsme však obdivovali nádherné původní fresky v opatské kapli. Tyto nástěnné malby jsou druhé nejstarší na Moravě a prý dříve zdobily celý interiér baziliky.
   Jen pár metrů od této křesťanské dominanty Třebíče se nachází téměř neporušená židovská čtvrť se svými typickými úzkými uličkami. Židé žili v Třebíči už od 14. století a v době nejhustějšího osídlení se zde tísnilo přes 1 200 obyvatel (60%  všech Třebíčanů). Dnes tuto čtvrť tvoří soubor 123 dochovaných domů, které doplňují objekty radnice, rabinátu, chudobince, nemocnice a školy. My jsme navštívili dům Seligmanna Bauera, který je upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období. Nahlédli jsme do hokynářství, ložnice a kuchyně a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života obyčejné židovské rodiny. Součástí prohlídky byla také přilehlá Zadní synagoga ze 17. století.
   Exkurzi jsme zakončili návštěvou židovského hřbitova, který se řadí k největším židovským pohřebištím v naší zemi, svou rozlohou je srovnatelný pouze s židovským hřbitovem v Praze. Nachází se zde přibližně 11 000 hrobů a téměř 3 000 kamenných náhrobků, přičemž nejstarší pochází z roku 1625. Za zmínku jistě stojí, že židovské ghetto spolu se hřbitovem jsou mimo Jeruzaléma jediné židovské památky, které se dostaly pod ochranu UNESCO. Oficiálním důvodem zápisu do seznamu UNESCO byla mírová koexistence křesťanské a židovské kultury.
   Exkurze se vydařila, počasí nám přálo, vše vyšlo podle plánu. Co si více přát? Snad jen to, aby chuť poznávat, cestovat, rozšiřovat si obzory zvítězila nad virtuálním světem z mobilů a tabletů.
    Mgr. Bohumila Halačková
Kulinářský den v 7. ročníku
V rámci pracovních činností se 18. října uskutečnil kurz vaření a stolování s šéfkuchařem, panem Arnoštem Urbanem, který má zkušenosti s provozováním restaurace v Brně. Dosáhl mnoha vynikajících úspěchů v čínské a italské kuchyni.  Žáci 7. B si pod jeho odborným vedením připravili oblíbené kung- pao, žáci 7. A  s jeho pomocí zvládli výtečné hamburgry.  Během vaření měli žáci možnost dovědět se mnoho zajímavostí z oblasti gastronomie,  mistr připomenul zásady správného stolování a prozradil  i několik kuchařských vychytávek a  triků z profesionální kuchyně. Všem žákům se tento minikurz vaření velmi líbil, poděkování patří panu Urbanovi a p. učiteli Neužilovi za zorganizování akce.
    Lenka Kopřivová
Přírodovědný klokan
Ve středu 10. října se někteří žáci z osmého a devátého ročníku připojili k celorepublikové soutěži Přírodovědný klokan. Řešili 24 otázek z biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky. Soutěžící vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.  Výsledky našich žáků  porovná a zpracuje organizátor soutěže- přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěže se každoročně účastní větší a větší počet řešitelů, jejím smyslem je zatraktivnit žákům nepříliš oblíbené přírodovědné předměty.  Z našich žáků dosáhli nejlepšího výsledku Zuzana Poláčková a Mikuláš Prygl.
   Lenka Kopřivová
Exkurze deváťáků do Hodonína
Již tradičně společně se žáky 9. ročníku navštěvujeme Veletrh vzdělávání, který jim má pomoci ve snazším rozhodování v oblasti profesní orientace. Na stáncích umístěných v areálu kulturního domu se prezentují střední školy a odborná učiliště z Jihomoravského kraje. Každý návštěvník zde může získat informace o podmínkách přijetí, o náplni výuky a budoucím uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Zájemci také mohou obdržet propagační materiály nebo si prohlédnout ukázky prací studentů.
Letošní exkurzi jsme spojili s prohlídkou Muzea naftového dobývání a geologie, které je jediné svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Muzeum představuje expozici naftového podnikání v Čechách a na Slovensku. Zde si žáci vyslechli odborný výklad, prohlédli si fotografie, ale také nástroje a menší stroje potřebné k dobývání a zpracování černého zlata.
   Mgr. Marcela Lungová
Cyklovýlet do okolí Ždánic
Ve středu 12. září po obědě se za krásného letního počasí vydalo 19 žáků z osmého a devátého ročníku na cyklistický výlet do okolí Ždánic. Start byl naplánovaný u naší školy. Trasa vedla polní cestou přes Dubový vrch směrem k Archlebovu, kolem Andělíčka na ekofarmu Jalový dvůr, kde jsme se občerstvili a odpočinuli, zpět před školu. Díky výborné ukázněnosti všech zúčastněných se podařilo bez problémů zdolat i trošku "adrenalinové" přejezdy a v pořádku se po 30 km šlapání vrátit domů. Poděkování patří panu uč. Neužilovi za zorganizování výletu a p. učitelkám Horňákové a Netopilové za čas, který žákům věnovaly. Žákům i pedagogům se sportovně prožité odpoledne líbilo a všichni se těší na jarní cyklotoulky na Ždánicku.     
   Lenka Kopřivová
Opět zasedli do školních lavic
V pondělí 3. září jsme po dvouměsíčních prázdninách zahájili slavnostním shromážděním na KD nový školní rok 2018 / 2019 . Všichni pozvaní hosté – ředitel školy, Mgr. František Markus, starosta města, MUDr. Vladimír Okáč, ředitel ZUŠ, Mgr. Miroslav Procházka a paní Naděžda Baldíková  pozdravili žáky naší školy, pedagogy  i přítomné rodiče.  Všem žákům hosté  popřáli  mnoho  trpělivosti, úspěchů a pěkných známek.  Poprvé zazněla jména  21  prvňáčků, které si převzala na starost paní učitelka Věra Maříková. Děvčata z 9. ročníku předala nejmladším žákům kytku, hosté pak tašku dárků, které věnovalo Město Ždánice, MZŠ Ždánice a paní vychovatelky ze školní družiny.  Po úvodním shromáždění se  žáci spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde ještě doladili všechny potřebné organizační náležitosti.
Školní rok už běží naplno a já přeji všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, ale také rodičům, ať je tento rok pro všechny rokem pohodovým a bezproblémovým.
   Lenka Kopřivová
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky